Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) je úprava práv a povinností obchodníka a kupujúceho pri predaji tovaru obchodníka iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). Obchodník sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný kupujúcim v objednávke kupujúceho potvrdenej obchodníkom a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Obchodníkom pre účely týchto VOP sa rozumie spoločnosť EKVIA s.r.o., so sídlom Priemyselná 11, 949 05 Nitra, zapísaná  obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 1140/N, IČO: 36426085, IČ DPH: SK2020410293, vrátane jednotlivých prevádzok.
 3. Kupujúcim pre účely týchto VOP sa rozumie právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, odoberajúca tovar od predávajúceho, registrovaná v zmysle čl. II týchto VOP.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Predložením objednávky kupujúceho obchodníkovi kupujúci vyjadruje svoj súhlas so znením VOP. Ustanovenia VOP sú záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

 

II. Registrácia

 1. Podmienkou pre možnosť kupujúceho predkladať obchdoníkovi objednávky na predaj tovaru je registrácia kupujúceho obchodníkom (ďalej len „registrácia“). Registrácia vzniká okamihom schválenia žiadosti uchádzača o registráciu obchodníkom. Uchádzač v žiadosti o registráciu oznámi obchodníkovi identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno; sídlo resp. miesto podnikania; označenie prevádzky; meno, priezvisko, telefónne číslo a email osoby oprávnenej objednať v mene kupujúceho tovar a konať vo veciach zmluvného vzťahu s obchodníkom; IČO a údaj o zápise v obchodnom registri resp. v živnostenskom registri. Prílohu žiadosti o registráciu tvoria aj:
 • kópia aktuálneho živnostenského listu a dokladu o pridelení DIČ,
 • kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri,
 • kópia osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty, ak je kupujúci platiteľom DPH.
 1. Obchodník si vyhradzuje právo odmietnuť schválenie žiadosti o registráciu, najmä z dôvodu prekročenia aktuálnych personálnych a/alebo technických kapacít predávajúceho. Obchodník o vykonaní alebo nevykonaní registrácie uchádzača o registráciu informuje bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti, nie je však povinný oznamovať uchádzačovi o registráciu dôvod odmietnutia registrácie.
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich údajov pre potreby realizácie obchodného vzťahu s obchodníkom (najmä na vystavenie účtovných dokladov, oznamovanie informácií a marketingových aktivít obchodníka). 

 

III. Objednávanie

 1. Tovarom podľa VOP je tovar, ktorý obchodník predáva kupujúcemu.
 2. Kupujúci tovar objednáva telefonicky, osobne alebo písomne. Za písomnú formu sa považuje aj doručenie objednávky elektronickými prostriedkami.
 3. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky obsahujúcej podstatné náležitosti (presné označenie kupujúceho, presné označenie druhu a množstva tovaru, miesto a dodania tovaru a pod.) obchodníkom. V prípade, že objednávka neobsahuje podstatné náležitosti, je nepresná a nezrozumiteľná, obchodník vyzve kupujúceho na odstránenie nedostatkov objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim dôjde okrem potvrdenia objednávky aj potvrdením dodacieho listu alebo daňového dokladu (faktúry) kupujúcim.

 

IV. Dodacie podmienky

 1. Obchodník sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu v zmysle bodu 1 čl. V. VOP na základe potvrdenej objednávky. Kupujúci môže od obchodníka odoberať tovar:
  a) vo výdajných skladoch obhchodníka (prevádzky) a to počas pracovnej doby obchodníka alebo
  b) dodaním tovaru do dohodnutého miesta dodania.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto dohodnuté v potvrdenej objednávke. Cena za dopravu tovaru do miesta dodania tovaru je uvedená v cenníku obchodníka.
 3. Obchodník dodá kupujúcemu tovar v termíne, ktorý obchodník oznámi kupujúcemu.
 4. Obchodník je oprávnený odoprieť potvrdenie objednávky a/alebo dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci má voči obchodníkovi neuhradený peňažný záväzok po lehote splatnosti.. Počas doby omeškania kupujúceho so zaplatením záväzku voči obchodníkovi nie je obchodník v omeškaní so splnením svojich záväzkov voči kupujúcemu.
 5. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste alebo na faktúre, ktorá môže súčasne slúžiť aj ako dodací list. Za poverenú osobu sa považuje aj zamestnanec kupujúceho prítomný v čase dodávky tovaru alebo tretia osoba, ktorá vykonáva pre kupujúceho prevzatie a/alebo dopravu tovaru.
 6. Prevzatím tovaru je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia tovaru, skladovania a ďalšej manipulácie. Kupujúci rovnako zodpovedá za  dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.

 

V. Cena a platobné podmienky

 1. Cenová ponuka obchodníka sa vyhradzuje výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu tovaru podľa aktuálneho cenníka tovarov obchodníka. Obchodník má právo na zmenu cenníka tovarov, pričom cena tovarov sa mení spravidla na mesačnej časovej báze. Kupujúci má možnosť informovať sa o aktuálnej cene tovaru pred odoslaním objednávky u obchodníka. Zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje akceptáciu kúpnej ceny tovaru podľa aktuálneho cenníka obchodníka.
 2. Nárok obchodníka na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním tovaru kupujúcemu či tretej osobe podľa článku IV. bod 5. týchto VOP.
 3. Obchodník vystaví kupujúcemu za odber tovaru faktúru. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa dodania tovaru, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi celú kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet obchodníka, ktorý bude uvedený v daňovom doklade vystavenom obchodníkom, alebo úhradou v hotovosti.
 5. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet obchodníka alebo kedy sumu kúpnej ceny obchodník prijal v hotovosti.
 6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou príslušnej faktúry vznikne obchodníkovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v dohodnutej výške 10% ročne z dlžnej sumy spolu s nákladmi spojenými s vymáhaním predmetnej dlžnej sumy.

 

VI. Reklamácia

 1. Záručná doba, počas ktorej obchodník poskytuje záruku za akosť tovaru, je uvedená na obale tovaru. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u obchodníka písomne bez zbytočného odkladu.
 2. Prevzatím tovaru kupujúcim od obchodníka prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru zabezpečiť kontrolu tovaru t. j. neporušenosť balenia resp. množstvá a úplnosť dodávky, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť obchodníkovi zistené nedostatky zápisom na reklamačnom liste obchodníka. Po prevzatí tovaru sa záruka na mechanické poškodenie nevzťahuje.
 3. Obchodník nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím, skladovaním, prepravou na strane kupujúceho.
 4. Prípadné oprávnené nároky z vád tovaru obchodník uspokojí dodaním náhradného či chýbajúceho tovaru, dobropisom, príp. poskytnutím primeranej zľavy, podľa voľby obchodníka a v súlade s právnym poriadkom SR.
 5. Každá reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená v písomnej forme s označením dôvodu reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že niektoré ustanovenie VOP sa stane neúčinným, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného ustanovenia bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.
 2. VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy. Nemusia byť samostatne účastníkmi zmluvného vzťahu podpísané, pretože kupujúci mal možnosť sa s nimi pred uzatvorením zmluvy oboznámiť.
 3. Obchodník si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.


V Nitre, dňa 1.7.2024

 

DOPRAVA A PLATBY

DOPRAVA v rámci Slovenskej republiky

SPS (Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Serivice) – 4,90€

Balíkovo – odberné miesta Slovak Parcel Serivice – 4,50 €

 YUMMY – osobný odber Nitra – zdarma

YUMMY – osobný odber Martin – 1,5€

YUMMY – osobný odber Prešov  – 1,5€

YUMMY – osobný odber Rimavská Sobota – 1,5€

 

Platba v rámci Slovenskej republiky

Platba kartou – online – zdarma

Platba kuriérovi - 1,00 EUR